Strwythur Pwyllgor Corff Llywodraethu Model ac Enghreifftiau o Gylch Gorchwyl

Currently being updated – please contact Governors Wales for further information

Mae’n ofynnol i gorff llywodraethu gael rhai pwyllgorau statudol ond bydd efallai yn dymuno sefydlu pwyllgorau eraill os yw yn mynd i weithredu’n effeithlon ac effeithiol. Mae’r corff llywodraethu llawn yn gyfrifol am:

 • sefydlu pwyllgorau a phenderfynu ar eu cyfansoddiad, aelodaeth, cylch gorchwyl a phwerau dirprwyedig; ac

 • adolygu’r rhain yn flynyddol.
 • Darperir y cylch gorchwyl model ar gyfer:

 • Cyflwyniad

 • Cyfarfodydd y Corff Llywodraethu Llawn

 • Disgyblu a diswyddo staff

 • Apêl disgyblu a diswyddo staff

 • Disgyblu a gwahardd disgyblion

 • Derbyniadau (Ysgolion a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac Ysgolion Sylfaen yn unig)

 • Cwynion

 • Achwyniadau

 • Achwyniad apeliadau

 • Panel Medrusrwydd Pennaethiaid

 • Panel Apelidau Medrusrwydd Pennaeth

 • Apeliadau Medrusrwydd Athrawon

 • Panel dethol Pennaeth a Dirprwy Bennaeth

 • Arfarnwyr Rheolaeth Perfformiad (Pennaeth)

 • Arfarnwyr Rheolaeth Perfformiad Pennaeth ac arfarnwr(wyr) apeliadau

 • Arfarnwr Apél Rheolaeth Perfformiad (athro/athrawes)

 • Adolygu cyflogau

 • Adolygu cyflogau apeliadau

 • Cyllid

 • Eiddo, iechyd a diogelwch

 • Safonau, Perfformiad a Cwricwlwm

 • Staffio / Personél

 • Llesiant

 • Strwythur Pwyllgor Corff Llywodraethu Model
 • Dydy’r rhain ddim yn derfynol a gellir eu haddasu fel bo’n briodol mewn rhai achosion i adlewyrchu blaenoriaethau ysgolion unigol ayyb.

  Cyhoeddwyd: 23/04/2013

  Sylwadau

  Postiwyd 10 Mai 2014 gan Fenella Bowden

  A fantastic resource

  Postiwyd 19 Tachwedd 2015 gan Kim Morgans

  Hi
  Do you have example Terms of Reference for Capability Committee and Capability Appeals Committee? I can only see ones for Headteacher Capability/Headteacher Capability Appeals Committee.
  Many thanks

  The governing body will be directly involved in the capability of the headteacher. Click here for Welsh Government Guidance

  Capability of school staff will be undertaken by the headteacher and / or senior leadership team. The disciplinary and dismissal committee of the governing body will have to meet under Stage 3 of this process. Click here for Welsh Government guidance

  Ychwanegu sylw